Tin Tức nguyên tắc và phương pháp chiến lược nguồn cung ứng

Thảo luận trong 'Tin Tức Tuyển Dụng Việc Làm' bắt đầu bởi Admin, 2/6/19.

 1. Admin

  Admin Administrator Thành viên BQT

  2. CHIẾN LƯỢC TÌM NGUỒN CUNG ỨNG : KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC​
  VÀ PHƯƠNG PHÁP HÃY CÙNG TÌM VIỆC LÀM Ở BIÊN HÒA TÌM HIỂU NHÉ

  Tóm tắt
  Để thực hiện thành công chiến lược tìm nguồn cung ứng, các doanh nghiệp
  phải biết hàng hóa và dịch vụ quan trọng nhất của mình và xác định nó quan trọng
  như thế nào………., cũng như để đạt được mục tiêu kinh doanh dài hạn. Chiến
  lược tìm nguồn cung ứng đưa ra một cách tiếp cận mới về hợp tác của các thành
  phần trong chuỗi cung ứng để phục vụ tốt hơn các khách hàng ở hạ nguồn có thể
  dẫn đến kết quả làm tăng lợi nhuận trong dài hạn.

  Phương pháp tìm nguồn cung ứng
  Các hoạt động tìm kiếm
  Cách tiếp cận hợp tác
  Danh mục chi tiêu
  Tổng chi phí sở hữu
  2.1 Khái niệm chiến lược tìm nguồn cung ứng
  Chiến lược tìm nguồn cung ứng là quá trình phát triển các kênh cung cấp ở
  mức tổng chi phí thấp nhất , không chỉ là giá mua thấp nhất. Nó mở rộng theo các
  hoạt động mua truyền thống để nắm bắt được tất cả các hoạt động trong chu kỳ
  mua sắm , từ đặc điểm kỹ thuật đến nhận và thanh toán hàng hoá và dịch vụ. Mặc
  dù chiến lược tìm nguồn cung ứng tập trung chủ yếu vào việc giảm chi phí, nền
  tảng của nó là xây dựng lâu dài, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với các nhà cung
  cấp chính để cung cấp cho những người mua một lợi thế cạnh tranh . Bản chất của


  mối quan hệ trên nhằm nhấn mạnh sự thành công của sáng kiến chiến lược tìm
  nguồn cung ứng. Điều quan trọng là cả người mua và nhà cung cấp phải cùng làm
  việc với nhau và chia sẻ thông tin để nhận định các cơ hội sẽ làm tăng đáng kể các
  khoản tiết kiệm theo thời gian.
  Trả tiền hàng
  Xác định mặt hàng
  Tiêu chuẩn các nhà cung cấp
  Nhận và xử lý nguyên vật liệu
  Mua hàng hóa
  Hình 2.1: Chu trình mua sắm
  Ở hầu hết các doanh nghiệp,thì hoạt động mua sắm được điều phối một cách
  lỏng lẻo. Nó phổ biến để tìm các bộ phận khác nhau trong cùng một doanh nghiệp
  mua cùng một sản phẩm với một cách mua khác nhau dẫn đến mức giá và mức
  dịch vụ khác nhau. Thách thức mà một doanh nghiệp phải đối mặt là tìm kiếm
  được một chiến lược mua hàng, chiến lược được tích hợp tối ưu hóa cho toàn
  doanh nghiệp, cho phép nó thúc đẩy việc mua hàng để đạt được chiến lược có hiệu
  quả chi phí của các sản phẩm chất lượng nhiều nhất ở mức cao nhất của dịch vụ
  khách hàng.

  Sự chuyển đổi từ phương pháp mua bán truyền thống sang chiến lược tìm
  nguồn cung ứng tập trung đòi hỏi ba triết lý cơ bản thúc đẩy các yếu tố chiến lược
  và cũng là cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ quá trình mua sắm. Bao gồm :

  Tập trung vào tổng giá trị giao hàng chứ không phải giá mua
  Cách tiếp cận hợp tác với các nhà cung cấp, thay vì giám sát
  Tập trung vào việc tăng khả năng sinh lời, thay vì tiết kiệm các chi phí
  Các triết lý cơ bản ở trên (như thể hiện trong hình 2.2) thường dẫn đến cung

  cấp ít hơn. Điều này tạo ra tính kinh tế của quy mô và mối quan hệ lâu dài với các
  nhà cung cấp. Cả nhà cung cấp và người mua đều có lợi thế: họ có thể đòn bẩy
  năng lực cốt lõi để tập trung vào việc tăng thị phần và cải thiện vị thế trên thị
  trường.
  Việc chuyển từ mua sang chiến lược tìm nguồn cung ứng đã được phát triển
  sâu rộng trong bối cảnh thay đổi của thị trường trong những năm 1980. Mô hình
  sản xuất mới được dựa vào thời gian thực giao hàng và quản lý chất lượng tổng thể
  - cũng như gia thuê ngoài - đã có một tác động sâu sắc đến cách hàng hoá nên có
  nguồn gốc và về mối quan hệ giữa các nhà cung cấp và khách hàng . Các doanh
  nghiệp muốn duy trì sự cạnh tranh đã phải thay đổi sự tập trung của mình từ quan
  điểm mua hàng hẹp của mua sang một mô hình mua bán rộng hơn, quan điểm
  chiến lược hơn về cách mà chuỗi cung ứng có thể được định hình để đạt được mục
  tiêu rộng hơn của doanh nghiệp.


  Hình 2.2 Các triết lý cơ bản của chiến lược tìm nguồn cung ứng

  2.2 Nguyên tắc chiến lược tìm nguồn cung ứng
  Mục tiêu chung của chiến lược mua sắm nhằm hỗ trợ cho mục tiêu cuối cùng
  đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp. Do đó, bất kỳ sáng
  kiến chiến lược mua sắm nào cũng phải được thiết kế để nhằm hỗ trợ các mục tiêu
  tăng trưởng lợi nhuận. Điều này có nghĩa là một doanh nghiệp phải tìm cách để tối
  đa hóa lợi nhuận trên tổng giá trị của vật liệu đã mua, điều đó khác với việc đảm
  bảo rằng các nguyên vật liệu cần thiết có sẵn ở mức giá mua thấp nhất có thể. Ba
  nguyên tắc phổ biến trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược tìm nguồn cung
  ứng như sau:
  Xây dựng chiến lược phân loại chi tiêu : Tầm quan trọng chiến lược của sản
  phẩm hoặc dịch vụ được quyết định bởi nó có ảnh hưởng đến hoạt động kinh
  doanh cốt lõi của doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh trong tương lai hay không.
  Một số loại chi tiêu có đóng góp khác nhau cho sự thành công của doanh nghiệp, vì


  vậy nên triển khai nhiều chiến lược khác nhau tùy thuộc vào hàng hoá hoặc dịch vụ
  được mua sắm . Việc xây dựng một chiến lược phân loại chi tiêu đòi hỏi một doanh
  nghiệp phải đánh giá được mức độ quan trọng của nguồn lực đối với vị thế cạnh
  tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nguồn lực quan trọng có thể không phải là
  công cụ để điều hành một công ty.Nguồn lực đó có thể là cần thiết, nhưng không
  mang lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường và có thể có rất ít liên quan đến mục tiêu
  hoặc sứ mệnh của doanh nghiệp. Một ví dụ điển hình là văn phòng cung cấp. Một
  nhu cầu kinh doanh cần phải sao chụp giấy, bút và thư mục mỗi ngày, nhưng việc
  tìm kiếm nguồn hàng chúng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí cạnh tranh của doanh
  nghiệp. Mặt khác, chiến lược tìm nguồn cung ứng các sản phẩm quan trọng sẽ ảnh
  hưởng đến vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Ví dụ Silicon là sản phẩm chính
  cho một nhà sản xuất vi mạch, nó làm tăng giá trị và phân biệt sản phẩm từ các đối
  thủ cạnh tranh. Vì vậy, việc mua silicon là rất quan trọng đối với giá trị sản phẩm
  nói chung và tương lai của doanh nghiệp nói riêng. Nếu xảy ra sự cố với nguồn
  cung cấp silicon, chẳng hạn như sự sẵn có không đầy đủ hoặc giá cả tăng lên, toàn
  bộ chuỗi cung ứng sẽ bị ảnh hưởng, từ nhà sản xuất vi mạch đến nhà sản xuất thiết
  bị điện tử. Vì vậy, silicon là chiến lược quan trọng đối với một nhà sản xuất vi
  mạch và quá trình mua hàng nên phản ánh điều đó.


  Tính quan trọng của mặt hàng (Yếu tố bên ngoài) Sự phức tạp của thị trường cung cấp

  Cao Thấp
  Quản trị nguồn cung ứng
  Một loại có giá trị thấp cần được quản lý bằng cách đảm bảo cung cấp thông qua hợp đồng dài
  Quản trị mua
  Một loại có giá trị thấp cần chú ý tối thiểu thông qua chế biến cơ giới hóa
  Quản trị phân phối
  Tổng giá trị mặt hàng
  Một loại có giá trị cao,rất phức tạp nên được quản lý thông qua các đối tác chiến lược
  Quản trị NVL
  Một loại hàng hoá cần được tận dụng để tối đa hóa lợi thế chi phí
  Tác động đến chất lượng sản phẩm/dịch vụ
  Tác động đến tăng trưởng kinh doanh
  Tác động đến yếu tố định tính
  Cách tiếp cận chiến lược chi tiêu
  Sự phức tạp của cung ứng
  Ngoài việc(thấp) hiểu được tầm Tính
  có sẵn
  Thấp

  Sự quan trọng của Tài nguyên
  (các yếu tố nội bộ)

  Cao

  lượng nhà của cung chiến cấp(ít)lược
  quan Số trọng ro về phẩm thời gian(cao)
  mua Rủi sản chính, một
  Khảng hiệp
  năng thay
  thếphải
  ( thấp)
  doanh
  cũng
  chú ý

  nắm
  giữcụ
  rủi ro (Cao)
  đến phía cung cấp. Điều này sẽ đóng vai trò là kim chỉKhả
  namnăng
  chohư
  cáchỏng/
  chiến
  lược

  thể sử dụng và khoảng thời gian và nỗ lực mà doanh nghiệp nên dành mua bất kỳ
  khoản cụ thể nào. Các mặt hàng có một thị trường cung cấp đơn giản (khả năng sẵn
  có, số lượng lớn các nhà cung cấp và nhiều khả năng thay thế) rất dễ mua. Do đó,
  một doanh nghiệp nên dành thời gian và nỗ lực tối thiểu để mua chúng. Các mặt
  hàng có độ phức tạp cao trên thị trường thì có nhiều khả năng là hàng hoá có giá trị
  cao hoặc nhu cầu định kỳ. Do USD đã chi tiêu trong thời gian dài có thể là đáng kể,
  các doanh nghiệp nên dành thời gian cần thiết để giảm tổng chi phí của những
  khoản mua này.
  Sự phức tạp của thị trường cung ứng được xác định bởi mức độ khó khăn khi
  mua một mặt hàng nào đó.Việc mua hàng trở nên khó khăn khi số lượng nhỏ các
  nhà cung cấp đang chiếm ưu thế và rất ít cạnh tranh tồn tại; người mua hàng gặp
  phải chi phí chuyển đổi cao và thiếu đi sức mạnh đàm phán do khối lượng mua


  nhỏ; các nhà cung cấp có nhiều quyền lực hơn do khả năng cung ứng đầu vào quan
  trọng cho ngành; và thị trường cung cấp có rào cản gia nhập cao , ví dụ như các
  yêu cầu về vốn lớn cho việc khởi nghiệp (xem hình 2.3). Việc xây dựng chiến lược
  cho từng loại chi tiêu phụ thuộc vào tầm quan trọng và sự phức tạp của nó. Do đó,
  sắp xếp thích hợp (mua sắm tùy chọn) phải được gán cho việc tìm nguồn hàng
  trong từng loại (xem hình 2.4 để sắp xếp các kỹ thuật tìm nguồn cung) . Một
  phương pháp chi tiết hơn để xác định tầm quan trọng và mức độ phức tạp của một
  loại chi tiêu được minh họa trong phần sau.

  Cao

  Tổ chức

  Thuê ngoài

  Liên minh

  Sự phức tạp của thị trường cung cấp
  (Yếu tố bên ngoài)

  Hội nhập
  phía sau

  Sự phát triển
  Đấu thầu cạnh tranh

  Thị trường điểm
  Mua địa phương
  Thấp

  Tính nghiêm trọng của mặt hàng

  Cao

  (Yếu tố nội bộ)

  Hình 2.4 :Các lựa chọn mua sắm

  Tổng chi phí cung ứng Khái niệm Chiến lược tìm nguồn cung ứng xem xét


  tổng chi phí cung ứng. Khái niệm này cho biết tổng chi phí phát sinh bởi người
  mua khi mua vật liệu và dịch vụ. Tổng chi phí cung ứng (TSC) là chỉ tiêu đánh giá
  của tất cả các chi phí - cả trực tiếp và gián tiếp liên quan đến một mặt hàng trong
  chu kỳ sống sản phẩm . TSC được sử dụng thường xuyên nhất trong quá trình mua
  hàng để xác định sự lựa chọn hiệu quả nhất về chi phí. Khi tính toán TSC tại thời
  điểm đưa ra quyết định, nhiều chi phí được tính toán được ước tính do chúng phát
  sinh trong tương lai . Tính toán TSC có thể giúp cho người mua có thêm thông tin
  chi tiết để đưa ra quyết định về nhà cung ứng và mua hàng. Điều quan trọng là biết
  giá mua được trích dẫn không phải là chi phí duy nhất liên quan đến việc mua và
  sử dụng một mặt hàng. Một ví dụ về khung TSC được thể hiện trong hình 2.5. Bao
  gồm tất cả các yếu tố chi phí đã biết khác cho phép hình ảnh hoàn chỉnh hơn xuất
  hiện. Lợi ích của việc sử dụng TSC bao gồm:
  Giá + Chi phí sử dụng + Chi phí hành chính và quá trình  Giúp tập trung vào tổng giá trị, kinh doanh cốt lõi, chất lượng, năng suất và  giảm thời gian chu kỳ
  của nhà cung
  thuật sản phẩm
  Giúp hiểu các vấn đề kỹ thuật vượt ra ngoài giá

  Cơ cấu chi phí

  Thông số kỹ

  ứng
  Giảm bảo đảm
  Ảnh hưởng
  của khối
  lượng
  Bảo hiểm rủi
  ro
  Hiệu suất/ Kết
  cấu ưu đãi
  Không được
  hoàn tiền
  Chia sẻ lợi nhuận

  Thiết kế sản
  phẩm
  Sự thay đổi của
  sản phẩm/ khách
  hàng
  Chi phí sản
  phẩm cuối cùng
  Tiêu chuẩn hoá
  Loại bỏ
  Chức năng
  tương ứng
  Kết hợp
  Kéo dài vòng
  đời sản phẩm
  Sự dư thừa
  Vận chuyển
  Tái chế
  Quy hoạch vật liệu
  Tiếp nhận
  Báo cáo Hiệu suất
  Hàng tồn kho đã lỗi
  thời
  Các khoản phải trả
  Lưu trữ / Sẵn sàng
  để sử dụng
  Xử lý đơn mua hàng
  Thẻ mua sắm
  Hóa đơn tổng hợp
  Phân phối JIT
  Hàng tồn kho không
  có Stockless
  Đặt hàng điện tử/
  Mạng công nghệ
  Phẩm chất

  Chi phí sử dụng tương đối quan trọng trong một doanh nghiệp
  sản xuất so với cửa hàng bán lẻ
  Làm cho nó dễ đàm phán và giao tiếp dựa trên sự thật
  Các lái xe nhà cung ứng làm việc trên các vấn đề chính xác
  Xác định và thúc đẩy cải tiến liên tục hiệu suất nhà cung ứng
  Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các chi phí chính và hỗ trợ định lượng số
  tiền tiết kiệm thực tế
  Hỗ trợ phát triển nhà cung ứng
  Cải thiện truyền thông trong và ngoài
  Giảm tính chủ quan
  Cho phép người mua xác định xem "cái gì bị bỏ lỡ"

  Để tính toán TSC, người ta phải thiết lập một khuôn khổ và các giả định sẽ
  hướng dẫn công việc. Điều này bao gồm xác định mặt hàng (hoặc dịch vụ) cần
  thiết và xác định ai sẽ sử dụng nó, ước tính khoản mặt hàng sẽ được sử dụng trong
  bao lâu, tính số lượng và tỷ lệ sử dụng và xác định phạm vi của quá trình và các
  khu vực sẽ phải chịu chi phí từ việc sử dụng mặt hàng. Trong quá trình này, người
  ta phải xác định mức độ mà một doanh nghiệp đang sử dụng dữ liệu chi phí so với
  dữ liệu tuyệt đối. Nói chung,có ba loại chi phí tham gia tính toán TSC. Chúng là:
  • Chi phí phát sinh: Chi phí này được biết hoặc có thể được ước tính ở mức
  hợp lý chính xác. Chi phí phát sinh bao gồm giá trích dẫn, chi phí vận


  chuyển, phụ tùng phụ tùng và vật tư, phí môi giới, thuế hải quan.
  Các yếu tố hiệu suất: Bao gồm các yếu tố như hiệu suất phân phối, chất
  lượng và các yêu cầu về dịch vụ hoặc bảo trì. Các yếu tố hiệu suất là dữ liệu
  tương đối. Miễn là dữ liệu có giá trị để so sánh tương đối, nó không cần phải

  là một con số chi phí tuyệt đối.
  Các yếu tố chính sách: Bao gồm tất cả các vấn đề mà doanh nghiệp mua
  hàng kết hợp lựa chọn để phản ánh các hướng kinh doanh hoặc chính sách
  xã hội. Thông thường một nhà cung cấp sản phẩm đáp ứng hoặc không đáp
  ứng các tiêu chí chính sách, và các nhà hoạch định chính sách của một doanh


  nghiệp phải thiết lập một giá trị đồng đô la cho nó. Những chính sách này có
  thể bao gồm nội dung tái chế vật liệu .
  Đối với các yếu tố chính sách xã hội, và các vấn đề khác được gọi là "vấn đề
  mềm", một doanh nghiệp phải yêu cầu chính mình là: "Chúng ta sẽ sẵn sàng trả
  bao nhiêu cho đặc quyền (hoặc vấn đề) được xem xét? "Người mua có thể bao gồm
  bất kỳ vấn đề mềm trong TSC miễn là doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra giá trị trên đó.
  Giá trị của người mua có thể tùy chọn, miễn là vì nó là nhất quán giữa các nhà
  cung cấp và trọng lượng tương đối của nó có ý nghĩa với người mua.
  Một vài yếu tố khác phải được xem xét khi xác định TSC có thể ảnh hưởng
  đến so sánh chi phí tuyệt đối giữa nhà cung ứng A và nhà cung ứng B, cũng như
  mặt hàng X và mặt hàng Y. Ước tính của các yếu tố này có thể chấp nhận miễn là
  chúng cung cấp cơ sở hợp lệ để so sánh. Những yếu tố bổ sung này là:


  Các thuộc tính của hiệu suất: Để lựa chọn các nhà cung ứng, những người
  có thể đóng góp chiến lược cho hoạt động kinh doanh của người mua, người
  mua cần phải phân loại các biến số hiệu năng. Tuy nhiên, người mua cũng
  nên quan tâm đến thái độ của nhà cung cấp đối với việc tái chế, xử lý vật
  liệu nguy hiểm, an toàn và nhân khẩu học. Ví dụ, một người mua có thể có
  cam kết kinh doanh với người vị thành niên, nữ doanh nhân và chúng ta  phải tính đến các yếu tố nhân khẩu học này vào hiệu suất của nhà cung ứng.
  Tổng chi phí quá trình: Trong lịch sử, giá mua có thể đã phục vụ người mua
  tốt. Nhưng TSC có tính đến nhiều yếu tố khác mà có thể yêu cầu một
  phương pháp chi tiết hơn để tính chi phí. Ví dụ: xử lý đơn đặt hàng chi phí
  không giống nhau từ nhà cung ứng đến nhà cung ứng. Chi phí xuất nhập
  khẩu và sửa chữa cũng có thể khác nhau. Chi phí hàng tồn kho phụ thuộc
  vào việc nhà cung ứng mang chi phí hoặc nếu người mua có quyền sở hữu
  hàng hoá


  Quá trình đàm phán truyền thống


  Đại diện của người mua

  và nhà cung ứng có một
  mối quan hệ bình đẳng

  Các kết quả bị ảnh hưởng
  nặng nề bởi động lực cá
  nhân và phong cách
  Tính khách quan khó duy

  trì
  Các cuộc đàm phán tập

  trung và vấn đề giá bán
  Người mua thường phản
  ứng và •thiếu
  sự hỗsốtrợvà Phương
  Trọng

  phân tích và chi phí

  Đàm phán dựa vào thực tế

  Kết quả mong muốn

  Phương pháp luận toàn
  • Trung hòa bất kỳ sự mất
  diện
  cân bằng quyền lực nào
  Đại diện người mua và
  • Mối quan hệ mạnh hơn
  nhà cung ứng là các đội
  với ít hơn các nhà cung
  ngũ có phạm vi chuyên
  ứng
  môn phù hợp
  • Giá thu mua thấp hơn và
  Kết quả phụ thuộc vào dữ
  lợi nhuận gộp tăng
  liệu và sự kiện được trình
  • Loại bỏ các kế hoạch
  bày
  “ẩn” từ đàm phán
  Tính khách quan được
  thúc đẩy bởi nhiều những
  quan Sau
  điểmkhi thiết lập các thuộc tính của hiệu suất
  pháp:
  Đàm phán nhiều vấn đề
  về giá cả, dịch vụ, tiêu
  chuẩn,bản chất của mối
  quan hệ, v.v.

  Trọng số và phương pháp: Sau khi thiết lập các thuộc tính của hiệu suất
  và chi phí quyền sở hữu, người mua cần tạo ra một hệ thống trọng số
  2.6dữ: Triết
  lý đàm
  chuyển đổi tấtHình
  cả các
  liệu của
  nhàphán
  cung ứng thành một cấu trúc để đưa
  ra những quyết định sáng suốt hơn, thông tin tốt hơn.

  TSC có thể được áp dụng với chi phí mua bất kỳ. Trong môi trường sản xuất,
  nó thường được áp dụng cho việc mua hàng tồn kho, dịch vụ và bảo dưỡng, sửa
  chữa và vận hành (MRO)


  Triết lý đàm phán : Việc thực hiện thành công chiến lược tìm nguồn cung ứng
  dựa chủ yếu vào khả năng thực hiện các cuộc đàm phán dựa trên thực tế. Chúng sử
  dụng khuôn khổ phân tích có cấu trúc dựa trên phân tích nghiêm ngặt để đạt được
  tổng số thấp hơn chi phí hệ thống. Phương pháp này, được minh họa trong hình
  2.6, có tổng chi phí sở hữu (hoặc TSC) lựa chọn nhà cung cấp hơn là tập trung vào
  giá mua một mình. Kỹ thuật này phù hợp với các mối quan hệ có nhu cầu cao, có
  giá trị cao đến vùng đối tác chiến lược của mô hình chiến lược tìm nguồn cung
  ứng.
  Trái ngược với một quá trình đàm phán truyền thống mà các kết quả thường
  dựa vào một trong những động lực cá nhân và phong cách, đàm phán dựa trên thực
  tế dựa trên phương pháp luận toàn diện. Để thực hiện đàm phán dựa trên thực tế,
  một nhóm các nhà quản lý có kinh nghiệm trong một loạt các chức năng kinh
  doanh được hình thành. Người mua và nhà cung ứng đến bàn với các chuyên gia
  trong mọi thứ từ mua sắm, kỹ thuật và tài chính, đến bảo trì và nghiên cứu và phát
  triển. Mục tiêu của đàm phán là để dựa vào hỗ trợ phân tích dữ liệu và sự kiện để
  giải quyết nhiều vấn đề sẽ phát triển một mối quan hệ lâu dài và bền vững giữa
  người mua và nhà cung cấp. Nếu nói một cách chính xác, một quá trình đàm phán
  dựa trên thực tế sẽ mang lại kết quả có lợi cho cả người mua và nhà cung ứng cuối
  cùng có thể dẫn đến các mối quan hệ mạnh mẽ hơn với ít nhà cung cấp hơn.


  Hình 2.7 : Phương pháp tìm chiến lược nguồn cung ứng
  Chiến lược tìm nguồn cung ứng đại diện cho một sự thay đổi lớn từ chiến
  thắng-thua cho một triết lý đàm phán thắng-thắng. Điều quan trọng là cả hai bên
  phải đàm phán với một triết lý có lợi cho cả hai người sẽ thành công trong việc
  hình thành nền tảng của một mối quan hệ lâu dài. Cách tiếp cận này cho thấy rằng
  một công ty có thể hạ thấp chi phí mua mà không cần chèn ép nhà cung ứng.
  2.3 Phương pháp tìm chiến lược nguồn cung ứng
  Theo các phương pháp mua sắm truyền thống, bộ phận mua hàng đã sử dụng
  phương pháp tương tự mua nhiều loại sản phẩm và dịch vụ. Trọng tâm chính là
  mua các mặt hàng với giá rẻ nhất có thể. Ví dụ: khi một doanh nghiệp mua các


  khoản vốn lớn, các nhà quản lý có chuyên môn kỹ thuật như kỹ thuật hoặc công
  nghệ thông tin, thường xuyên xử lý quá trình ra quyết định và mua sắm. Các nhà
  quản lý loại bỏ kỹ năng đàm phán và mua của người mua để ủng hộ cái gọi là
  chuyên môn trong một chức năng của sản phẩm. Ngược lại, chiến lược tìm nguồn
  cung ứng công nhận rằng các kỹ năng của các chuyên gia mua hàng là cần thiết
  không chỉ để mua cũng như cho các quyết định trong các lĩnh vực khác - thiết kế
  sản phẩm, định hướng nghiên cứu và phát triển và tiếp nhận công nghệ. Tất cả các
  chức năng này có ý nghĩa mua hàng và tất cả đều có ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng
  thể của doanh nghiệp. Thay vì cách tiếp cận chăn để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ,
  chiến lược tìm nguồn cung ứng phân biệt giữa các mặt hàng để các sản phẩm có
  mức độ ưu tiên cao nhất trong hầu hết thời gian và nỗ lực.
  Phương pháp tìm chiến lược nguồn cung ứng bao gồm bốn giai đoạn khác
  nhau sau đây (xem hình 2.7):


  Phân tích nội bộ: Phân tích để hiểu được vai trò của mỗi loại mua đóng vai
  trò trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh chiến lược. Nếu được thực
  hiện đúng, phân tích nội bộ nên tạo ra lợi ích tiết kiệm chi phí ngắn hạn ngay  cho người mua.
  Chiến lược phân loại chi: Giai đoạn này bao gồm việc xác định chiến lược
  cách tiếp cận, danh mục các lựa chọn mua hàng và chiến thuật cho từng loại  hàng mua.
  Chiến lược của nhà cung cấp: Đặc điểm phân loại độc đáo và điều kiện thị
  trường sẽ thúc đẩy cách tiếp cận khác nhau để tìm kiếm một loại chi tiêu
  nhất định.Chiến lược nhà cung ứng xác định cách tiếp cận tổng thể để đối
  phó với các nhà cung ứng; điều này bao gồm số nhà cung ứng, trọng tâm của
  một yêu cầu cho đề xuất (RFP) và đàm phán.
  Chiến lược và thực hiện đàm phán dựa trên thực tế: Một khuôn khổ phân
  tích có cấu trúc tạo điều kiện cho nhóm đàm phán với tất cả các sự kiện cần
  thiết để đạt được mong muốn kết quả. Các giai đoạn này bao gồm:   
  Quan tâm nhiều
  ROI LÀ GÌ? bởi Đăng Tin, 22/4/19 lúc 01:39
  PG LÀ GÌ? bởi Đăng Tin, 22/4/19 lúc 01:36
  DEADLINE LÀ GÌ? bởi Đăng Tin, 22/4/19 lúc 01:29
  văn hóa doanh nghiệp là gì bởi Admin, 2/6/19 lúc 07:48
  sa thải nhân viên đúng luật bởi Admin, 2/6/19 lúc 08:22
  năng lực làm việc là gì bởi Admin, 2/6/19 lúc 08:16
  tiền lương là gì bởi Admin, 2/6/19 lúc 07:11
  nguồn nhân lực là gì bởi Admin, 2/6/19 lúc 06:58
  Bài viết mới
  Chỉnh sửa cuối: 17/7/19 lúc 17:51

Chia sẻ trang này