HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TNCN NĂM 2019

Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp dụng cho các thu nhập từ tiền lương, tiền công, phụ cấp của các cá nhân có ký hợp đồng lao động (trên hoặc dưới 3 tháng, CareerLink xin trình bày một cách chi tiết bao gồm các ví dụ cụ thể cho từng trường hợp như sau.

I.Xác định mức tính thuế TNCN

- Đối với HĐLĐ dưới 03 tháng, tổng thu nhập tiền công tiền lương dưới 2.000.000 đ thì thuế TNCN khấu trừ 10%, kèm điều kiện có đăng ký mã số thuế cá nhân.

 - Đối với cá nhân không cư trú thường áp dụng cho đối tượng là Người nước ngoài thì mức khấu trừ là 20% trên tổng thu nhận tiền công, tiền lương.

- Đối tượng tính theo Biểu thuế lũy tiến dành cho cá nhân có ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên.

 

Bậc thuế (1) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)(2) Thuế suất (%) (3) Công thức tính số thuế phải nộp (4)
1 Đến 5 5 Thu nhập tính thuế (TNTT) x 5%
2 Trên 5 đến 10 10 TNTT x 10% - 250.000 đ
3 Trên 10 đến 18 15 TNTT x 15% - 750.000 đ
4 Trên 18 đến 32 20 TNTT x 20% - 1.650.000 đ
5 Trên 32 đến 52 25 TNTT x 25% - 3.250.000 đ
6 Trên 52 đến 80 30 TNTT x 30% - 5.850.000 đ
7 Trên 80 35 TNTT x 35% - 9.850.000 đ

(Biểu thuế lũy tiến từng phần định theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

II.CÁCH TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÊN 3 THÁNG

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất (%)

Trong đó:

Thu nhập tính thuế TNCN = Tổng thu nhập(1) – (Các khoản bảo hiểm(2) + Các khoản giảm trừ(3) + Các khoản được miễn thuế(4))

1. Tổng thu nhập là các khoản được chi trả bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao, phụ cấp, trợ cấp...

2. Các khoản bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%).

3. Các khoản giảm trừ:

- Giảm trừ gia cảnh:

+ Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng.

+ Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. (Phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh).

- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 4. Các khoản được miễn thuế bao gồm:

- Tiền ăn giữa ca không vượt quá 730.000 đ/tháng.

 Ví dụ: Nếu bạn được phụ cấp tiền ăn là 750.000 đ/tháng thì được miễn 730.000đ, còn 750.000 - 730.000 = 20.000 sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

 

 - Chi phí phụ cấp trang phục không hơn 5.000.000 đ/năm (Miễn toàn bộ nếu chi bằng hiện vật)

Ví dụ: Nếu bạn nhận tiền phụ cấp trang phục là 4.900.000đ/năm/người thì sẽ được miễn toàn bộ

           Nếu bạn nhận được 5.200.000đ/năm/người thì được miễn 5.000.000, còn 200.000đ sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

- Phụ cấp điện thoại, tiền xăng, tiền công tác phí (theo Quy chế tài chính/Quy chế nội bộ của Công ty).

- Thu nhập làm thêm vào ngày nghỉ, lễ, ban đêm được trả cao hơn tiền công so với ngày thường

 Ví dụ: Bạn ngày làm được 50.000đ/giờ nhưng làm thêm ban đêm được 70.000đ/giờ thì 70.000 – 50.000 = 20.000đ sẽ được miễn thuế

 - Phụ cấp thuê nhà không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)...

 B.  Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC (Xem phần I. Xác định mức tính thuế TNCN).

Xem thêm >> ngành kế toán kiểm toán là gì

                  >> những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn
 

III.Cùng xem các ví dụ sau để hình dung rõ hơn về cách tính thuế TNCN:

Ví dụ 1: Tháng 1/2018 Ông A nhận được các khoản thu nhập sau:

  • Tiền lương theo ngày công làm việc: 20.000.000 đ
  • Phụ cấp tiền ăn giữa ca: 500.000 đ
  • Phụ cấp điện thoại: 200.000.000 đ

      Trong tháng này, ông A không đóng góp bất cứ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo...

      Ngoài ra, ông A nuôi 1 con dưới 18 tuổi, đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty.

             Cách tính thuế TNCN của ông A trong tháng 1/2018 như sau:

1.     Tổng thu nhập = 20.000.000 đ + 500.000 đ + 200.000 đ = 20.700.000 đ

2.     Các khoản bảo hiểm

              BHXH (8%)    = 20.000.000 đ x 8%     =   1.600.000 đ

              BHYT (1,5%)  = 20.000.000   x 1,5%   =      300.000 đ

 BHTN (1%)     = 20.000.000   x 1%      =      200.000 đ

_______________________________________________________

                                                       Tổng =   2.100.000 đ

3. Các khoản giảm trừ:

- Bản thân: 9.000.000 đ

- 1 người phụ thuộc = 3.600.000 đ

Tổng giảm trừ: 12.600.000 đ

4. Các khoản được miễn = 500.000 (phụ cấp tiền ăn giữa ca)

Vậy, thu nhập tính thuế (TNTT) = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Giảm trừ + Các khoản được miễn thuế)

       = 20.700.000 đ – (2.100.000 đ  + 12.600.000 đ+ 500.000 đ) = 5.500.000 đ

Suy ra, thu nhập tính thuế của ông A thuộc bậc 2 (Trên 5 đến 10 triệu đồng)

Dựa vào công thức cột thứ (4) cho bậc 2 trong bảng Biểu thuế lũy tiến từng phần thì: 

Số thuế TNCN phải nộp = TNTT x 10% - 250.000 đ = (5.500.000 đ  x 10%) – 250.000 đ = 300.000 đ

Từ đây, cũng có thể suy ra mức lương thực nhận hàng tháng của ông A là:

Số lương thực nhận = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Thuế TNCN)

       = 20.700.000 đ – (2.100.000 đ + 300.000 đ) = 18.300.000 đ

 

Ví dụ 2: Tháng 3/2018, Ông M nhận được các khoản thu nhập như sau:

o   Lương theo ngày công làm việc: 50.000.000 đ

o   Phụ cấp tiền ăn giữa ca: 500.000 đ

o   Phụ cấp điện thoại: 200.000 đ

      Trong tháng này, ông M không đóng góp bất cứ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo...

             Ngoài ra, ông M nuôi 2 con dưới 18 tuổi, đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty.

             Cách tính thuế TNCN của ông M trong tháng 3/2018 như sau:

1.     Tổng thu nhập = 50.000.000 đ + 500.000 đ + 200.000 đ = 50.700.000 đ

2.     Các khoản bảo hiểm:

+ Mức lương đóng BHXH, BHYT = 20 lần mức lương cơ sở = 20 x 1.300.000 đ = 26.000.000 đ

                                                                            (Từ 1/7/2018 = 20 x 1.390.000 đ = 27.800.000 đ)

 

+ Mức lương đóng BHTN = 20 lần mức lương tối thiểu vùng = 20 x 3.980.000 đ = 79.600.000 đ (vượt mức lương của ông M, nên tính theo mức lương là 50.000.000 đ)

BHXH (8%)   = 26.000.000 đ x 8%      = 2.080.000 đ (Từ 1/7/2018: 27.800.000 đ x 8% = 2.224.000 đ)

BHYT (1,5%) = 26.000.000 đ x 1,5%   =   390.000 đ (Từ 1/7/2018: 27.800.000 đ x 1,5% = 417.000 đ)

BHTN (1%)    = 50.000.000 đ x 1%      =   500.000 đ

_______________________________________________________

Tổng =  2.970.000 đ  (Từ 1/7/2018: 3.141.000 đ)

3. Các khoản giảm trừ:

- Bản thân: 9.000.000 đ

- 2 người phụ thuộc = 2 x 3.600.000 đ = 7.200.000 đ

Tổng giảm trừ: 16.200.000 đ

4. Các khoản được miễn = 500.000 đ (phụ cấp tiền ăn giữa ca)

    Vậy, thu nhập tính thuế (TNTT) = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Giảm trừ + Các khoản được miễn thuế)

= 50.700.000 đ – (2.970.000 đ + 16.200.000 đ + 500.000 đ) = 31.030.000 đ

(Từ 1/7/2018 = 50.700.000 đ – (3.141.000 đ + 16.200.000 đ + 500.000 đ) = 30.859.000 đ)

Suy ra, thu nhập tính thuế của ông M thuộc bậc 4 (Trên 18 đến 32 triệu đồng)

Dựa vào công thức cột thứ (4) cho bậc 4 trong bảng Biểu thuế lũy tiến từng phần thì:  

Số thuế TNCN phải nộp = TNTT x 20% - 1.650.000 = (31.030.000 đ x 20%) – 1.650.000 đ = 4.556.000 đ

(Từ 1/7/2018 = (30.859.000 đ x 20%) – 1.650.000 đ = 4.521.800 đ)

Từ đây, cũng có thể suy ra mức lương thực nhận hàng tháng của ông M là:

Số lương thực nhận = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Thuế TNCN)

= 50.700.000 – (2.970.000 + 4.556.000 đ) = 43.174.000 đ

(Từ 1/7/2018  = 50.700.000 - (3.141.000 + 4.521.800 đ) = 43.037.200 đ)   

Chia sẽ từ nguồn :careerlink.vn

Form tìm kiếm

Bài viết mới

Mẫu hợp đồng lao đông mới nhất

Hợp đồng lao động phải được xây dựng dựa trên sự thống nhất, nhất trí của bên sử dụng lao động và người lao động, vì vậy, trước khi ký kết chính thức để tạo giá trị pháp lý cho hợp đồng, các bạn cần đ

Mẫu thư cảm ơn, Ví dụ minh hoạ và Cách viết

Một việc quan trọng là bạn cần phải viết thư cảm ơn sau buổi phỏng vấn, nhất là buổi phỏng vấn thứ hai. Bạn cũng cần cảm ơn những người mà bạn phỏng vấn và những người đã giúp bạn biết được công việc

Những điều cần biết về khám sức khỏe xin việc

Giấy khám sức khỏe xin việc là một trong những giấy tờ quan trọng không thể thiếu trong một bộ hồ sơ xin việc làm.

Lương gross và lương net là gì?

Lương gross và lương net là hai hình thức trả lương cho người lao động được sử dụng phổ biến hiện nay.

Giới thiệu bản thân khi phỏng vấn xin việc. Đơn giản mà ấn tượng.

Hãy giới thiệu về bản thân bạn? Đó luôn là câu hỏi mà tại bất kỳ vị trí tuyển dụng nào hay nhà tuyển dụng nào đều yêu cầu bạn trả lời.

Tổng hợp các kỹ năng cho người tìm kiếm việc làm

Tổng hợp các loại tin tức việc làm nên biết cho các ứng viên quan tâm

Deadline là gì?

Deadline là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong tất cả các lĩnh vực. Nó chỉ thời gian để hoàn thành một công việc nào đó.

Tìm việc làm ở Long Thành không khó như bạn nghĩ - Xem ngay nào!

Bạn cảm thấy tìm việc làm ở Long Thành rất khó khăn? Đừng lo, nắm được những thông tin sau đây, một công việc tốt sẽ trong tầm tay!

Top 15 khu công nghiệp ở Đồng Nai có nguồn việc làm dồi dào nhất

Bạn cần tìm việc làm trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai? Bạn chưa biết nên làm ở KCN nào? Hãy xem bài viết sau!

PG LÀ GÌ?

PG là những người đại diện cho thương hiệu sản phảm, phải luôn tươi cười chào đón khách hàng, quảng cáo sản phẩm đến người tiêu dùng